Historica inhoudsopgave

Het herfstnummer van Historica staat in het teken van de geschiedenis van emoties. Het thema vertaalt zich in bijdragen over

 • emoties en moederschap in brieven van delinquente meisjes in België
 • de reacties op een anti-slavernijtoneelstuk eind 18de eeuw in Nederland
 • liefsdesverdriet in werken van vrouwelijke troubadours uit de 12de en 13de eeuw en het zuiden van Frankrijk
 • politieke vriendschappen tussen Thatcher en Reagan, Mitterand en Kohl

Laura Nys schreef het inleidende artikel en had een genderview met Tine Van Osselaer, in wiens onderzoek de geschiedenis van emoties een belangrijke plaats inneemt.

In het tweede Historica-nummer van 2018 lees je over:

 • De motieven van Nederlandse verpleegsters aan het Oostfront tijdens WOIICover Historica 2018 2
 • Verzetsstrijdster Jacoba van Tongeren tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Bestsellers uit de jaren 1970 en 1980 over heroïneverslaafden
 • De carrière van architecte Margaret Staal-Kropholler in het licht van de opdracht voor 'Huis 13'
 • Gender en voogdij in het zestiende-eeuwse Antwerpen

En natuurlijk is er ook een genderview, met Dawn Skorczewski.

Het eerste nummer van Historica uit 2018 bevat een mooie mix artikels. Komen aan bod:

 • Het schrijverschap van Cissy Van Marxveldt
 • Visies op de rol van vrouwen in de Italiaanse eenmaking
 • Relaties tussen mannen en vrouwen in monastieke centra in de middeleeuwen
 • Prostitutieklanten als afwezigen in het historisch instituut
 • De collecties van de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit

En natuurlijk ook een genderview, met Maria Grever.

Het zomernummer van Historica brengt een genderview met Christa Matthys. Verder lees je onder meer over:

 • Wat cultuur betekende voor Joodse vrouwen in Wenen in de periode 1890-1938
 • De nadagen van heksenwaan en magisch denken in de Zuidelijke Nederlanden
 • Muziek, gender en homoseksualiteit in het werk van Lawrence Alma-Tadema 
 • De winnares van de J. Naberprijs over de eerste generatie vrouwelijke hoogleraren aan de UGent

Het herfstnummer staat in het teken van burgerschap, met artikels over:cover historica nr. 3 2017

 • De rechtspositie na WOII van Nederlandse vrouwen die door huwelijk de Duitse nationaliteit hadden gekregen
 • Het grenzeloze reizen van journaliste en schrijfster Mary Pos
 • Marronvrouwen in het grensgebied tussen Suriname en Frans-Guyana
 • De positie van de Mapuche in de Chileense staat

Lees ook online de genderview met Halleh Ghorashi.

Het eerste Historica-nummer van 2017 is uit.

Daarin, naast een Genderview met Geertje Mak, onder andere:

 • Genderrollen in het werk en leven van Anton de Kom
 • Vrouwen in de Rijkswerkinrichting en het Damescomité tot Zedelijke Verbetering van de Gevangenen 1892-1918
 • Charlotte Kellogg: België in de ogen van een Amerikaans schrijfster (1916-1921)
 • Nassau-vrouwen als oorlogsvorstinnen in de vroegmoderne tijd. De rol van Catharina Belgica van Oranje-Nassau, Amalia van Nassau-Hessen-Kassel en Sophie Hedwig van Nassau-Diez in de Dertigjarige Oorlog

Historica nummer 3 van 2016 is verschenen. Dit nummer heeft als thema Black History en Genderview met Bambi Ceuppens.

In dit nummer onder andere:

 • The Black, Migrant & Refugee Women’s Movement in the Netherlands
 • Ain’t I a Woman? Het leven en de woorden van Sojourner Truth (c. 1797-1883)
 • Feministische Uitgeverij Sara (1976-1987), een inclusieve geschiedenis
 • Een portret van de Afro-Russische historica Lily Golden (1934-2010)

18e eeuw

‘Spaensche pepers’ en een ‘schrickelyck quaet’: sodomie in 18de-eeuws Brugge

Brugge, 26 juni 1781. Joannes Baptiste Jacobs, een blauwwever van middelbare leeftijd, wordt door het voltallige schepencollege veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar in het provinciaal tuchthuis van Gent. Jacobs had namelijk verschillende minderjarige jongens “misleyt ende oneerlyck aengeraekt.” Uit de getuigenissen van Jacobs’ slachtoffers, die op het moment van hun ondervraging reeds volwassen waren, blijkt dat hij jarenlang jongens naar zijn huis lokte om ze seksueel te misbruiken terwijl de buurt hiervan op de hoogte was. Het proces Jacobs schetst dan ook een intrigerend beeld van hoe de stedelijke gemeenschap in Brugge omging met jongeren en deviante seksualiteit in een periode waarin sodomieveroordelingen steeds zeldzamer werden in de Oostenrijkse Nederlanden. Bovendien wijkt de zaak op enkele essentiële punten af van de overheersende attitude tegenover sodomie in achttiende-eeuws Europa, wat het belang van casestudies aantoont in het onderzoek naar deviante seksualiteit in het verleden.

Jonas Roelens

 

Fin de siècle

Een Groningse ontslagzaak en landelijke discussie: ontslag van onderwijzeressen bij huwelijk of zwangerschap

Veendam haalde in 1904 het landelijke nieuws met het gedwongen ontslag van een onderwijzeres wegens zwangerschap. Onderwijzeres Bieze-Ullman had geweigerd om zelf ontslag te nemen, terwijl het gemeentebestuur dit expliciet aan haar had gevraagd. Deze Groningse ontslagzaak zwengelde de discussie aan over de positie van gehuwde en zwangere onderwijzeressen in de school.

Greetje Bijl

 

Sportgeschiedenis

Korfbal en de emancipatie van de vrouw als sportster: “Mannen met baarden spelen tegen en met schoolmeisjes”

“In een korfbalclub met zes dames? Zijn jelui wel frisch? […] Denken jelui, dat ik zin en lust heb, om met een bal in een boodschappenmandje te gooien […] Ja, ik zal daar voor jelui staan dansen als een pias, met zwaaiende armen! […] Wat esthetisch … noem jelui dat esthetisch, als je een dame ziet rennen, vliegen, vallen? Noem jelui een wezen in een reform japon met loshangende, fladderende haren esthetisch? En dan, dames met heeren! Als jelui d’r niet waren, dan was het korfbal d’r ook niet.”

Zo reageerde een verslaggever in Het Sportblad van juni 1907 op een voorstel van zijn zuster en enige nichten om de zesde heer van hun korfbalclub te worden. Het was blijkbaar voor deze jongeman in juni 1907 een mal idee om met meisjes te sporten. Als er geen vrouwen in het spel waren, zouden jongens nooit gaan korfballen, zo lijkt de onderliggende gedachte. Dat zegt iets over de heftige reacties die korfbal opriep, nog geen vijf jaar nadat de eerste korfbalwedstrijd in Nederland gespeeld was.

Michel van Gent

 

Vrouwenarchieven

No documents, no history: de betekenis van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) voor de ontwikkeling van het vak vrouwengeschiedenis in Nederland

In 1935 werd in Amsterdam het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging opgericht. In 1974 ontstonden vrouwengeschiedenisgroepen aan Nederlandse universiteiten die zich in 1976 verenigden in het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis. In dit artikel beschrijft archivaris Annette Mevis de activiteiten van het IAV op het gebied van vrouwengeschiedenis en wat de betekenis is geweest van het bestaan van het IAV voor de ontwikkeling van vrouwengeschiedenis in Nederland tot ongeveer midden jaren negentig. Het artikel laat zien hoe het IAV vanaf de oprichting in 1935 mede vorm heeft gegeven aan de ontwikkeling van vrouwengeschiedenis door haar bestaan, activiteiten en publicaties. Maar het laat ook zien hoe historica’s vanaf 1974 het IAV beïnvloedden. In vier kaders is het aandeel van enkele individuele bestuursleden en medewerksters, meestal historica’s, uitgelicht.

Annette Mevis

 

Genderview

Kathy Davis: “Gender Studies in Nederland is onderhevig aan de wet van de remmende voorsprong”

De Amerikaanse sociologe Kathy Davis is bekend van haar baanbrekende werk binnen transnationale vrouwengeschiedenis. Momenteel is Kathy Davis senior research fellow aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam, en tevens redacteur van The European Journal of Women’s Studies. Haar onderzoeksinteressen zijn de sociologie van het lichaam, intersectionaliteit, travelling theory en transnational practices. In haar recentste boek werden al deze interesses verenigd in een onderzoek naar de genderdimensie van tango: Dancing Tango: Passionate Encounters in a Globalizing World (NYUPress, 2015).

Haar boek The Making of Our Bodies, Ourselves: How Feminism Travels Across Borders (2007) richt zich op de feministische klassieker Our Bodies, Ourselves. Geschreven door en voor vrouwen in 1971 werden onderwerpen als vrouwengezondheid en seksualiteit besproken. Het boek werd in tientallen talen vertaald sinds de jaren zeventig en in evenveel nationale contexten toegeëigend. Davis beschrijft het ongelijkmatige traject van de vertalingen en het flexibel auteurschap. Sindsdien heeft het boek diverse prijzen gewonnen (waaronder de Joan Kelly prize for women’s history van de American Historical Association).

Lees hier het volledige interview.

Lonneke Geerlings en Greetje Bijl

 

Recensie

Machtige vrouwen zoeken de grenzen op

Anneke Ribberink

 

Service en boeken


Vroegmoderne Tijd

“Ende dat jonckwijff heeft geseit.” De deelname van vrouwen aan criminele rechtspraak in Gouda, ca. 1450-1530

Vrouwen in laatmiddeleeuwse steden lijken in eerste oogopslag minder betrokken te zijn geweest bij de stedelijke rechtspraak. Maar hun deelname aan rechtspraak is veelzijdig en komt vaker voor dan veelal wordt aangenomen. In dit artikel wordt onderzocht hoe en in hoeverre vrouwen toegang hadden tot de rechtszaal en de rechterlijke procedure bij criminele rechtspraak in laatmiddeleeuws Gouda. Dit gebeurt door middel van een gedetailleerde blik op enkele rechtszaken waarbij vrouwen betrokken waren als gedaagde; soms als misdadigster, als getuige en soms als beide.

Nathan van Kleij


Kunstgeschiedenis

‘A true daughter of Ancient Britain’: gender and nation in John Everett Millais’s The Romans Leaving Britain (1865)

When John Everett Millais first exhibited his large-format historical painting The Romans Leaving Britain (plate 1) at the Royal Academy in 1865, he sparked a lively debate in the periodical press. The painting, which was based on an earlier Pre-Raphaelite drawing he had made in 1853 (plate 2), presented a parting scene between a Roman soldier and a Celtic woman, the soldier kneeling before the woman in a last passionate embrace on a cliff-path overlooking the sea. The dramatic, historical moment was the departure of the Roman legions in the late fourth or early fifth centuries AD.1 Millais confronted his Victorian public with a man kneeling at the feet of a woman in a close physical embrace. Moreover, he depicted a Roman subjecting himself to a native British woman. Such a theme was highly unique in Victorian history painting. This analysis of The Romans Leaving Britain and its critical reception offers a new perspective on Britain’s Celtic ancestors and a reassessment of normative Victorian gender roles.

Gilles Weyns


Interbellum

Emotie, gender en macht. Emotienormen en expressies in het Rijksopvoedingsgesticht voor lastige of weerspannige meisjes te Brugge (1927-1941)

Het Rijksopvoedingsgesticht voor lastige of weerspannige meisjes te Brugge opende in 1927 als disciplinesectie voor delinquente meisjes. Hun persoonsdossiers bevatten verschillende types egodocumenten, waaronder ook zogeheten ‘billets clandestins’; briefjes die de meisjes heimelijk uitwisselden. Bij het lezen van deze briefjes springen de frequente en heftige emotionele expressies in het oog. Deze staan in fel contrast met de beheerste toon die ze hanteerden in verzoekschriften aan de directeur. Dit artikel zoekt een verklaring voor de prominente aanwezigheid van emoties in het clandestiene discours.

Laura Nys


19e eeuw

‘Vrouwenoverschot’ ter aanvulling van het onderwijzerstekort'. De intrede van onderwijzeressen in de openbare lagere school in Groningen van 1878 tot 1900

Het openbaar lager onderwijs met co-educatie – jongens en meisjes kregen dan samen les – was voor 1878 een echte mannenwereld. Onderwijzeressen gaven alleen les op meisjesscholen. Met de liberale onderwijswet van 1878 stimuleerde de rijksoverheid de intrede van onderwijzeressen in de gemengde lagere school door een bepaling om bij voorkeur onderwijzeressen in de laagste klassen aan te stellen. Ook werd het vak nuttige handwerken voor meisjes verplicht. De overheid hoopte hiermee twee problemen in één keer op te lossen, namelijk het grote tekort aan hulponderwijzers en het zogenoemde ‘vrouwenoverschot’: de groeiende groep ongehuwde vrouwen uit de burgerij. In de jaren die volgden veroverden de onderwijzeressen een vaste plek in de lagere school met co-educatie.

Greetje Bijl


Genderview

Natalie Zemon Davis – The pleasure of discovery and the pleasure of telling about it

Natalie Zemon Davis (1928) is one of the first women who acquired a leading position in academia. Currently working on the history of Suriname, the scope of her research has broadened from Lyon to Western Europe to North Africa and the New World. Focusing on early modern history, she has published nine monographs and more than seventy articles over the course of forty years. She has taught at Brown, the University of Toronto, Berkeley, and Princeton. She has also received honorary degrees from institutions across the United States and Europe and has served as president of the American Historical Association. In 2010, Davis was awarded the Holberg International Memorial Prize and she received the 2012 National Humanities Medal from President Barack Obama. Her creativity, original analyses and lively writing style make her an inspirational historian, with an enduring fascination for history.

Read the interview between Natalie Zemon Davis and Rose Spijkerman & Greetje Bijl


Wikipedia

Project Gendergap: meer vrouwen op Wikipedia

Iedereen kent Wikipedia, het grootste en meest gebruikte referentiewerk ter wereld. Opgericht in 2001 en gebaseerd op de principes dat iedereen de inhoud kan bewerken en dat deze inhoud vrij beschikbaar is voor iedereen. Gratis en wereldwijd. Wikipedia wordt gezien als voorbeeld van een nieuwe en veelbelovende manier waarop mensen samenwerken en kennisdelen. In praktijk blijken deze mensen echter merendeels witte, Engelstalige mannen. Dat is problematisch voor een beweging die zich tot doel heeft gesteld de opslagplaats van alle menselijke kennis te zijn.

Michelle van Lanschot


Eerste golf

Elise van Calcar-Schiötling (1822-1904). Op de grenzen van twee werelden

“Daar moest meer zijn te weten, te ontdekken en te leren, zei mijn onrustig verlangen naar meer licht…” Elise van Calcar wordt vandaag de dag vooral herinnerd om haar verdiensten op het gebied van onderwijsvernieuwing en vrouwenrechten. Als schrijfster van poëzie, verhalen en romans – waardevolle tijdsdocumenten – is ze evenmin onbesproken gebleven. Weinig schrijvers besteedden echter substantiële aandacht aan Van Calcars ‘christelijk spiritualisme’, waarin evangelie en spiritisme1 samenkwamen. Niettemin bezette ze hiermee een unieke plaats in het Nederlandse spiritistische landschap van de tweede helft van de negentiende eeuw.

Marga Greuter

VVG-bijeenkomst 2016

VVG-dag 15 april: tentoonstelling Nederlandse schrijfsters uit de 19e eeuw, algemene ledenvergadering VVG, lezing door Marita Mathijsen en uitreiking van de Johanna Naberprijs.


Service en boeken

Met o.a. het Atria-jubileum, Nina Nijsten, 101 Vrouwen en de oorlog

Tweede WereldoorlogCover Historica 2015, 3

The tales we tell. Gender and sexuality in a history of World War II resistance: the case of Castrum Peregrini

For over three months I pursued an internship at Castrum Peregrini, a WWII heritage site, cultural foundation and cross-disciplinary network, located at the Herengracht 401 in Amsterdam. As part of my master in gender studies at the University of Utrecht I collaborated on some of the foundation’s many projects on heritage. Captivated by Castrum’s complex history and the divergent tales I was told about it, I took the decision to write my master’s thesis on the very place where I had been an intern.1 I am thus clearly invested in my research topic: if not completely ‘a fish in the water’, I’m at least an outsider within.2

Anaïs van Ertvelde

Grensoverschrijdingen. Nederlandse vrouwen in het Nazi-Oosten

”Mannen bij elkaar gaat, maar geen vrouwen, dat heeft ons nog niets als verdriet gebracht.” Dit schreef Jan van Barneveld, inspecteur van de Nederlandsche Oost Compagnie (NOC), in januari 1944. De nationaal-socialistische NOC werd in juni 1942 opgericht om de Duitsers te helpen bij hun strijd voor Lebensraum in de door hen bezette gebieden in het Oosten. In de – tot voor kort – enige publicatie die uitsluitend over de NOC als organisatie handelt, is aangenomen dat slechts een enkele vrouw – die dan ook nog haar echtgenoot volgde – bij de Oostkolonisatie betrokken is geweest. Deze summiere vermelding van vrouwen als een verlengstuk van mannen lijkt aan te sluiten bij de geringe aandacht voor vrouwen binnen de bestaande geschiedschrijving over het nationaal-socialisme in Nederland. Het is natuurlijk mogelijk dat er niets interessants te melden valt, dat de Nederlandse vrouwen binnen de NOC geen eigen keuzes maakten en geen eigen leven leidden. Dit artikel toont echter aan dat er een heel ander beeld naar voren komt bij nauwkeurige bestudering van archiefmateriaal over individuele vrouwen binnen de NOC en de mannen in hun leven.

Jocelyn K. Krusemeijer

Verkering met de vijand! 'Moffenmeiden'

Tijdens de periode 1940-1945 hadden veel Nederlandse meisjes, openlijk of in het geheim, contacten met Duitse militairen. Over het aantal meisjes dat omgang had met de bezetters zijn geen cijfers bekend. Wel is zeker dat er in Nederland tussen de 13.000 en 15.000 kinderen van Duitse militairen geboren zijn.1 In dit artikel vertellen vier vrouwen over het contact dat ze hadden met (een) Duitse militair(en). Hun verhalen zijn representatief voor de ervaringen en motieven van de 52 andere door Monika Diederichs geïnterviewde Nederlandse vrouwen die tijdens de oorlog omgingen met Duitsers. Zij werkten allen tussen 1993 en 1996 mee aan haar oral history project over dit onderwerp.

Monika Diederichs

“Den nieuwen mensch” als homo fascistus? ‘Fascisering’ van mannelijkheidsidealen op de Vlaams-nationalistische IJzerbedevaarten tijdens de late jaren dertig en WOII

De Eerste Wereldoorlog deed nationalistische bewegingen in Europa heropleven. De oorlog gaf bovendien een impuls aan nieuwe nationalistische bewegingen, zoals het Vlaams-nationalisme in België. De nationalistische herdenkingsculturen die ontstonden in de nasleep van de oorlog bevestigden het dominante beeld van oorlog als een mannelijk evenement en plaatsten mannelijkheidsidealen centraal in hun ideologie. De opkomst van het fascisme in de jaren dertig, als een ultranationalistische ideologie, maakte dat bestaande mannelijkheidsidealen tot een hoogtepunt werden opgevoerd. De verrechtsing van een deel van de Vlaams-nationalistische beweging in deze periode, doet de vraag rijzen naar de mate waarin ook Vlaams-nationalistische mannelijkheidsidealen tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘gefasciseerd’ zijn.

Lith Lefranc

Maria Mussert-Witlam, een leven aan de zijde van NSB-leider Anton Mussert

Van 1942 tot en met 1945 stond Anton Adriaan Mussert (1894-1946) aan het roer van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Aan zijn zijde stond Maria Mussert-Witlam (1876-1951), zijn vrouw én zijn tante. Over haar leven is weinig geschreven, want vrouwen van historisch leiders spelen in de geschiedschrijving veelal een bijrol. In hun dagelijks leven staat de echtgenoot vaak centraal. Toch is het waardevol de levens van deze vrouwen onder de loep te nemen. In dit artikel is Rie Mussert-Witlam het middelpunt. Archiefonderzoek en door haar zelf opgeschreven herinneringen over haar gevangenschap na de oorlog maakten het mogelijk het leven van Musserts echtgenote grotendeels te reconstrueren. Dit artikel wijdt uit over haar leven voor, tijdens en na de oorlog.

Mireille van Haaren


Genderview

Marjan Schwegman: “Als genderhistoricus moet je alles anders durven bekijken”

Marjan Schwegman (1951) is sinds 2007 directeur van het NIOD-Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam. Daarnaast bekleedt zij de leerstoel ‘Politiek en Cultuur in de lange twintigste eeuw’ aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie geschiedenis in de jaren zeventig aan de Universiteit van Amsterdam was ze werkzaam aan verschillende Nederlandse universiteiten. Haar onderzoek beweegt zich op het terrein van gender, oorlog en natievorming, met speciale aandacht voor het thema van de ‘vechtende vrouw’. Zo publiceerde Schwegman een studie over de rol van vrouwen in het Nederlandse verzet en doet zij momenteel onderzoek naar vrouwelijke bandieten in het 19e-eeuwse Zuid-Italië. Heldendom is een ander thema dat vaak in haar werk opduikt.

Lees hier het interview dat Anaïs VAn Ertvelde en Rose Spijkermans met haar hadden

Recensie

Rijk maar gefragmenteerd. Het 34e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis Under Fire. Women and World War II

Lonneke Geerlings


Kamp Vught, bewaking en gevangenen: een genderanalyse

Zonneke Matthée


Ongewenst en onzichtbaar. De tragische levens van foute vrouwen en kinderen in context geplaatst

Sylvia Heimans

Designgeschiedenis

Huis 2013: de keukenloze toekomst in 1913

In 1913 werd gespeculeerd dat in de verre toekomst van 2013 de keuken geen onderdeel meer zou uitmaken van de woning en dat de maaltijden uit een centrale keuken zouden komen. Tegen de achtergrond van het toen heersende dienstbodentekort was dit geen vreemde gedachte. Dit artikel beschrijft welke oplossingen men voor het tekort had bedacht, zoals de coöperatieve keuken, het woonhotel en de rationalisering van het keukenwerk door een efficiënte keukeninrichting. Al deze oplossingen hadden tot doel de privé-dienstbode overbodig te maken. Toentertijd is nooit bedacht dat een huishoudelijke taakverdeling tussen man en vrouw misschien een betere oplossing zou zijn.

Irene Cieraad

 

16e en 17e eeuw

Van ‘nimf’ tot ‘schoolvrouw’. De Franse school en haar onderwijzeressen in de 16e- en 17e-eeuwse Nederlanden

In 1606 liet de Leidse stadssecretaris Jan van Hout (1542-1609) in zijn testament optekenen dat zijn kleindochters, zodra ze de juiste leeftijd hadden bereikt, naar een “goede befaemde francoijsche schole” moesten worden gestuurd, “niet om aldaer courtisaensche manieren te leeren of ’t joffertgen te spelen, maer om de tale wel en promptelycke te leeren spreken, lesen, schryven, rekenen, cyfferen, neffens goede eerlicke sedige manieren”.2 De Franse school waar Van Hout op doelde was een relatief nieuwe schoolvorm in de Nederlanden, die ontwikkeld werd in de 16e eeuw. Voor het eerst werd geïnstitutionaliseerd vreemdetalenonderwijs toegankelijk voor Nederlandstalige meisjes.

Alisa van de Haar

 

Politieke geschiedenis

De politieke vertegenwoordiging van vrouwen in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: een historische analyse (1971-2014)

In het interbellum kregen vrouwen de eerste toegang tot het politieke leven in België met onder meer de eerste vrouwelijke verkozenen in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het duurt echter tot de tweede feministische golf alvorens een verhoogde deelname van vrouwen aan de politiek een belangrijk strijdpunt werd. De idee was dat deze deelname een belangrijke hefboom kon vormen voor de verbetering van de positie van de vrouw in de samenleving. In deze bijdrage onderzoeken Sofie Marien en Silvia Erzeel of de toename in het aantal vrouwelijke verkozenen in de Belgische Kamer inderdaad samenging met een verhoogde aandacht voor vrouwenthema’s.

Sofie Marien en Silvia Erzeel

 

Eerste feministische golf

Het Poésie-album van Marie Porreij – de ontbrekende schakel tussen religie en vrouwenbeweging in het leven van Nellie van Kol

Door de vondst van het poëziealbum van Marie Porreij, de latere feministe Nellie van Kol (1851-1930), in het Letterkundig Museum in Den Haag kan eindelijk de vraag worden beantwoord, waar zij haar opleiding tot onderwijzeres heeft genoten. Het antwoord maakt begrijpelijk, waarom Van Kol zich later zou aansluiten bij het Leger des Heils en ook dat deze keuze misschien minder een afkeer van, dan een terugkeer naar haar feministische voedingsbodem was.

Fia Dieteren

 

Genderview

Tien leden van het nieuwe Comité van Aanbeveling over de toegevoegde waarde van gendergeschiedenis

De Vereniging voor Gendergeschiedenis heeft een nieuw Comité van Aanbeveling. Ter kennismaking vroeg Historica een aantal leden – de anderen komen een volgende keer aan bod – wat volgens hen de toegevoegde waarde van gendergeschiedenis binnen de wetenschap is en welke rol de VVG daarin kan spelen.

Lees hier hun antwoorden

Service